Centrum krízovej pomoci poskytuje sociálne služby a sociálnu prevenciu mladým dospelým ľudom, ktorý vyrastali v detskom domove, nemajú zabezpečené bývanie a potrebujú pomoc pri hľadaní zamestnania a ďalších životných zručnostiach.

Cieľom je pripraviť mladých dospelých na vstup do samostatného života. Potrebný je tréning praktických zručností potrebných k osamostatneniu sa mladých dospelých odchovancov detských domovov, ktorí potrebujú podporu a pomoc pri získavaní pracovných návykov, zapracovaní a hľadaní zamestnania, rozšírenia vzdelania. Umožňuje aj ľuďom bez domova získať stratenú sebaúctu, dôstojný príjem a nové sociálne kontakty. Naším poslaním je ponúknuť ľuďom bez domova šancu využiť svoje schopnosti i potenciál a posunúť sa smerom k nezávislosti a pozitívnej budúcnosti.

 

Naša vízia 

Našou víziou je spoločnosť, kde každý má miesto, ktoré môže nazývať svojím domovom.

Naša misia 

Ponúknuť ohrozeným ľuďom a ľuďom bez domova príležitosť naplniť svoj potenciál a posunúť sa smerom k nezávislej a pozitívnej budúcnosti.

Ochrana osobných údajov

 

Centrum krízovej pomoci je nezisková organizácia. Poskytujeme verejnoprospešné služby zamerané na pomoc ľuďom bez domova. To znamená, že služby sú dostupné všetkým bez žiadnych ďalších podmienok a teda aj ľuďom pod vplyvom alkoholu alebo drog, v zlom zdravotnom stave, psychicky chorým, bez dokladov, bez finančných prostriedkov, atď.

Sme presvedčení, že človek môže byť schopný riešiť svoju situáciu až potom, keď má naplnené svoje základné existenčné potreby. V našich silách sa snažíme zabezpečit šatstvo, hygienu, ošetrenie rán a prístup k zdravotnej pomoci. Poskytujeme tiež sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavení dokladov, hľadaní práce a ubytovania, riešenie dlhov, vybavenie sociálnych dávok ako aj pomoc pri hľadí dlhodobého riešenia vzniknutej situácie.

1. Čo by ste mali o nás vedieť

 

Centrum krízovej pomoci je nezisková organizácia. Poskytujeme verejnoprospešné služby zamerané na pomoc ľuďom bez domova prístup, čo znamená, že služby sú dostupné všetkým bez žiadnych ďalších podmienok a teda aj ľuďom pod vplyvom alkoholu alebo drog, v zlom zdravotnom stave, psychicky chorým, bez dokladov, bez finančných prostriedkov, atď. 

 

Fakturačná adresa:

Centrum krízovej pomoci 

Riazanská 83

83102 Bratislava

IČO: 42363977


 

 

 

 

2. Typ informácií, ktoré zhromažďujeme

 

Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžu obsahovať osobné údaje, ktoré Vás identifikujú alebo sa môžu použiť na identifikáciu alebo kontaktovanie Vás. Toto zahŕňa meno, poštovú alebo e-mailovú adresu, telefónne číslo a ďalšie kontaktné informácie, ktoré poskytnete v našich online, tlačených alebo pravidelných formulároch. Takéto informácie sú zhromažďované iba od Vás, ak nám ich prostredníctvom týchto metód dobrovoľne poskytnete.

Ak nastavíte darcovstvo priamym inkasom, budeme požadovať informácie potrebné na realizáciu platby. Tie sú uložené v našom zabezpečenom systéme CRM a sú potrebné na spracovanie darov s bankou na pravidelnej báze. Tieto informácie sú k dispozícii len pre tím fundraisingu a komunikácie, ako aj pre finančné oddelenie.

 

 

3. Poskytovanie informácií – webová stránka

 

Informácie o Vás zhromažďujeme aj v prípade, že navštívite  stránku www.ozsomktosom.sk.  Táto webová lokalita používa súbory cookies. Ide o malé textové súbory odosielané z webových stránok, ktoré sú potom uložené v počítačoch, tabletoch a telefónoch používateľov pri prístupe na web. Môžu byť uložené na rôzne časové úseky. Cookies sú uložené vo Vašom prehliadači a Váš prehliadač Vám umožní zakázať ich ukladanie.

Používame služby Google Analytics, aby sme mali  informácie o tom, aká je návštevnosť našej webovej  stránky. Tieto údaje zahŕňajú: Vašu IP adresa a podrobnosti o verzii webového prehliadača, z ktorého ste navštívili naše webové stránky. Služba Google Analytics nám umožňuje zistiť počet návštevníkov rôznych častí webu. Informácie sa spracúvajú spôsobom, ktorý nikto neidentifikuje. V službe Google Analytics sa neuskutočňuje žiadny pokus o zistenie totožnosti ľudí, ktorí navštívili webovú stránku.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na túto webovú stránku a nevzťahuje sa na žiadne iné webové stránky, na ktoré odkazujeme. 

 

 

4. Poskytovanie informácií – darcovstvo, marketing, PR, infomovanosť  

 

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracovávame na nasledujúce účely:

na spracovanie Vášho online daru; 

na zaznamenanie Vášho záujmu a komunikáciu s Vami; 

na komunikáciu s Vami o našich podujatiach  a aktivitách  zameraných  na získavanie finančných prostriedkov

na komunikáciu s Vami o našich našich  dobrovoľníckych  príležitostiach

na informovanie o všetkých nadchádzajúcich udalostiach a publikáciách

na registráciu do zoznamu (adresátov) a E-eNewsletteru (-ov); 

na vykonávanie výskumu a analýz s cieľom sledovať výkonnosť našich kampaní, odvolaní a udalostí.

 

Informácie, ktoré poskytnete, budú použité výhradne na účel, na ktorý ste ich poskytli.

 

 

5. Vaše práva

 

Zároveň, Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. V prípade odvolania súhlasu napíšte email na centrumkrizovejpomoci@gmail.com. 

Máte  právo požadovať od Centra krízovej pomoci prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez Vášho súhlasu.

 

 

6. Váš súhlas

 

Odoslaním Vašich informácií súhlasíte s použitím informácií ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Ak zmeníme naše vyhlásenie o zásadách ochrany osobných údajov, zverejníme zmeny na tejto stránke. Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky s takýmito zmenami súhlasíte.

 

 

7. Bezpečnosť 

 

Akonáhle dostaneme Vaše osobné údaje, prijmeme všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím, zmenou alebo zničením a na zabránenie akémukoľvek neoprávnenému alebo nezákonnému zverejneniu alebo spracovaniu.

 

 

8. Kontaktujte nás

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo Vašich osobných údajov, kontaktujte nás na centrumkrizovejpomoci@gmail.com. 

 

 

Krízová situácia býva spôsobená ťažko predvídateľnou mimoriadnou udalosťou alebo jej následkami, ktoré ohrozujú ľudské životy, ich zdravie a majetok. Vzhľadom na jedinečnú povahu každej krízovej situácie nie je možné stanoviť univerzálny postup uplatňovanej pomoci. Prioritou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (ďalej len "ministerstvo") je rýchla a adekvátna reakcia, ktorá si vyžaduje neodkladnosť riešenia situácie. Pomoc zo strany ministerstva je zabezpečovaná v závislosti od konkrétneho prípadu, po jeho dôkladnom zhodnotení a zvážení možných rizík. Môže ísť o poskytnutie informácie, odporúčania spôsobu návratu slovenského občana do SR, resp. do najbližšej bezpečnej krajiny, príp. kontaktovanie príbuzných v SR. V prípade zhoršenia zdravotného stavu poškodeného občana mu je sprostredkovaná odborná lekárska pomoc.

Ministerstvo ani zastupiteľské úrady Slovenskej republiky nemôžu hradiť výdavky spojené s návratom do Slovenskej republiky, či miesta obvyklého pobytu ani s lekárskym ošetrením. V tejto súvislosti odporúčame slovenským občanom, aby kontatkovali príbuzných za účelom prevodu peňazí v rámci celého sveta službou Western Union, eventuálne zastupiteľský úrad so žiadosťou o poskytnutie návratnej finančnej pomoci.

Konkrétne možnosti a formu pomoci v danej krízovej situácii slovenskí občania vopred prekonzultujú s ministerstvom, resp. s príslušným zastupiteľským úradom.

Ministerstvo prostredníctvom príslušného zastupiteľského úradu kontaktuje registrovaných občanov SR nachádzajúcich sa v rizikovej oblasti a upozorní ich na hroziace nebezpečenstvo formou telefonátu, SMS alebo e-mailu. V prípade zlyhania moderných komunikačných kanálov, akými sú napr. mobily, internet a pod., odporúčame čerpať informácie o miestnej organizácii riešenia krízovej situácie z tradičných zdrojov – rádia, miestnych oznamov a pod..

Opustenie krajiny (evakuácia) je krajnou možnosťou riešenia krízovej situácie, keď sú životy občanov v bezprostrednom ohrození. Opustenie krajiny je dobrovoľné a uskutočňuje sa na požiadanie. Pokiaľ občan SR nereaguje v súlade so zverejnením najvyššieho stupňa cestovného odporúčania „okamžite opustiť krajinu“, alebo nevyužije ponúknutý spôsob evakuácie,ministerstvo nemôže zaručiť poskytnutie ďalšej možnosti. Opustenie krajiny sa uskutočňuje v prvom rade dostupnými komerčnými spoločnosťami, ktoré v danom teritóriu pôsobia. Ministerstvo v spolupráci s príslušnými zastupiteľskými úradmi sú občanom SR nápomocní pri zisťovaní evakuačných trás, vzdušných, námorných aj pozemných liniek, ktoré prepravia občanov z krízovej oblasti do bezpečia. Pokiaľ v dôsledku závažného zhoršenia bezpečnostnej situácie už nejestvuje možnosť opustiť postihnutú krajinu, resp. jej oblasť, ministerstvo zváži asistovanú repatriáciu občanov SR špeciálnymi prostriedkami SR alebo členských štátov EÚ. Aj tieto dopravné služby môžu byť spoplatnené. Slovenským občanom a ich rodinným príslušníkom bez trvalého pobytu na území Slovenskej republiky môže byť z objektívnych dôvodov zabezpečená preprava do najbližšej bezpečnej krajiny EÚ.

Opustenie krajiny môže byť sťažené počas pandémie alebo vojenských konfliktov, keď väčšina krajín preruší činnosť svojich zastupiteľských úradov, rizikové štáty zatvoria hranice, letiská a medzinárodná doprava je obmedzená alebo dokonca celkom prerušená. Ministerstvo nemôže zaručiť slovenským občanom evakuáciu z pandemických oblastí.

Služby, ktoré Centrum krízovej pomoci poskytuje:  

 

• základné poradenstvo a pomoc pri vybavovaní dokladov (občiansky preukaz, rodný list) bývania, práce, trvalého pobytu a pod.,
• ošetrenie – dezinfekcia otvorených rán a menších poranení, prvotná diagnostika a distribúcia klienta,
• motivačný rozhovor zameraný na zmenu svojej situácie,
• poskytnutie infoletáku o konkrétnej službe,
• ľudský kontakt poskytujú odbornú pomoc (napr. vo forme poradenstva), na druhej strane poskytujú ľudský kontakt, ktorý u ľudí bez domova dlhodobo absentuje,
• sociálna asistencia na úradoch, u lekára, na súde a pod.,
• krízová intervencia pri ohrození života u ľudí bez domova,
• kontaktovanie rodiny klienta,
• distribuovanie klienta na inú organizáciu,
• transport v ohrození do nocľahárne, na pohotovosť k lekárovi a pod.,
• výdaj stravy – teplé nápoje a pečivo v teréne, polievka na stacionárnych miestach,
• výdaj šatstva, diek, spacích vakov.

 

Toto sú zariadenia na pomoc 

DOMEC – je denné nízkoprahové a integračné centrum.
Mýtna 33, 811 07 Bratislava
Telefón: +421915/726 169, +421917/108 879
V centre je možnosť odovzdať šatstvo, či iné materiálne dary. Potrebné je vopred sa dohodnúť s pracovníkmi centra (Telefón: +421915/726 169).

DOMOV PRE KAŽDÉHO o. z.
Hradská 2C, Bratislava
Telefón: +421 915 894 925
Mobil: +421 903 353 515
www.domovprekazdeho.szm.com
Domov pre každého je občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova. Poskytuje ubytovanie v útulkoch na Hradskej ulici a na Ivánskej ceste. Zabezpečuje prevádzku Strediska osobnej hygieny.

OKRAJ o.z 
Gercenova 8/H
Telefón: +421 948 119 024
E-mail: ozokraj@ozokraj.sk
www.ozokraj.sk
Cieľom občianskeho združenia OKRAJ je vytvorenie komplexnej sociálnej služby, ktorá spája pracovné príležitosti so vzdelávaním prostredníctvom chránenej dielne. Klientmi sú zdravotne ťažko postihnutí ľudia na okraji spoločnosti bez domova, ktorí ešte nevzdávajú svoj boj o začlenenie sa do normálneho života

DEPAUL Slovensko n.o.
Telefón: +421-2-54 432 128
E-mail:info@depaulslovensko.org
www.depaulslovensko.org
Prevádzkuje v Bratislave dve zariadenia, v ktorých sa stará o ľudí bez domova a to:
– nízkoprahová Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul na Ivánskej ceste 32 a
– útulok sv. Lujzy de Marillac na ul. Hattalova 1070/6 s celodennou opaterou pre ľudí bez domova, ktorých celková situácia je skomplikovaná ich zdravotným stavom.
Podmienkou prijatia je skutočnosť, že klient nemá kam ísť, je chorý, resp. prepustený z nemocnice.

MISIONÁRKY LÁSKY BETLEHEM
Rovniankova 10, 851 03 Bratislava
Telefón: +421-2-63 810 754
Možnosti krátkodobého ubytovania pre mužov, stredisko osobnej hygieny, poskytovanie ošatenia a jedného teplého jedla ľuďom bez prístrešia.

 

Ako to funguje?

 
  • Prvý kontakt – kontaktujte nás prostedníctvom e-mailu alebo nám zavolajte.

  • Osobné stretnutie a získanie potrebných podkladov – spoločne si preberieme vašu situáciu.

  • Analýza situácie   na základe Vašich podkladov zanalyzujeme stav, v ktorom sa aktuálne nachádzate.

 

 

Centrum krízovej pomoci je založená s cieľom pomáhať tým, ktorí sa ocitli v krízovej situácii. Sme tu pre ľudí, ktorí už nie sú schopní túto situáciu vyriešiť vlastnými silami.

Ponúkame pomoc pri riešení Vašich problémov, diskrétnosť. Naše služby poskytujeme takmer na celom území Slovenskej republiky.

Venujeme sa komplexnej problematike riešenia Vašich životných problémov a udalostí.