Centrum krízovej pomoci poskytuje sociálne služby a sociálnu prevenciu mladým dospelým ľudom, ktorý vyrastali v detskom domove, nemajú zabezpečené bývanie a potrebujú pomoc pri hľadaní zamestnania a ďalších životných zručnostiach. Cieľom je pripraviť mladých dospelých na vstup do samostatného života. Potrebný je tréning praktických zručností potrebných k osamostatneniu sa mladých dospelých odchovancov detských domovov, ktorí potrebujú podporu a pomoc pri získavaní pracovných návykov, zapracovaní a hľadaní zamestnania, rozšírenia vzdelania. Umožňuje aj ľuďom bez domova získať stratenú sebaúctu, dôstojný príjem a nové sociálne kontakty. Naším poslaním je ponúknuť ľuďom bez domova šancu využiť svoje schopnosti i potenciál a posunúť sa smerom k nezávislosti a pozitívnej budúcnosti.

 


 

Naša vízia 

Našou víziou je spoločnosť, kde každý má miesto, ktoré môže nazývať svojím domovom.

 

 

Naša misia 

Ponúknuť ohrozeným ľuďom a ľuďom bez domova príležitosť naplniť svoj potenciál a posunúť sa smerom k nezávislej a pozitívnej budúcnosti.

 

Pri práci s ľuďmi bez domova sa často zdôrazňuje výhradne pomoc pri zabezpečení základných životných potrieb. Akoby sme zabúdali, že sú to ľudia s rovnakými potrebami ako my všetci. Okrem tepla a jedla teda vo svojom živote hľadajú cestu, ako si zachovať sebaúctu, ako nájsť svoje miesto, kam môžu patriť, či ako získať uznanie. Vedci zistili, že základné potreby idú ruka v ruke s tzv. vyššími a efektívna pomoc vníma človeka komplexne. Práve šanca naplniť tieto vyššie potreby má veľký podiel na tom, že človek, ktorý sa ocitol na ulici, nájde silu odraziť sa od dna.

 

  • Ľuďom bez domova umožňuje získať DÔSTOJNÝ PRÍJEM, ktorým si pokrývajú základné potreby.

  • Keďže oni sami sú aktívnym článkom svojej pomoci, získavajú zároveň SEBAÚCTU.

  • Veľmi dôležité pre ľudí bez domova, ktorí stratili svoje sociálne vzťahy, sú práve SOCIÁLNE KONTAKTY s majoritou a vzťahy, ktoré získavajú pri každodennom predaji časopisu v uliciach.

  • MOŽNOSŤ ROZVOJA: Predajcovia získavajú možnosť zlepšovať svoje pracovné návyky a v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi skvalitňujú sociálne a komunikačné zručnosti potrebné pre svoju lepšiu integráciu.

 

PODPORNÉ SLUŽBY
Klientom ponúkame možnosť zdarma využiť telefón a počítač s internetom pri hľadaní práce, ubytovania, kontakte s rodinou, blízkymi či úradmi. Môžu si tiež nechať osobnú poštu doručovať na adresu nášho združenia. Klientom prispievame na zdravotné potreby či lieky a ponúkame možnosť úschovy cenných dokladov. 

Jednorázový príspevok 

 

Venujte nám finančný príspevok na podporu činnosti

Našu činnosť môžete podporiť jednorazovým darom alebo pravidelným príspevkom cez trvalý platobný príkaz z vášho účtu:

Účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.

Názov účtu: Centrum krízovej pomoci 

Predčíslo-číslo účtu/kód banky: 000000 - 0003350042853/0200

IBAN: SK28 0200 0000 0033 5004 2853 

FLEXIBIZNIS KONTO

SWIFT: SUBASKBX 

* Variabilný symbol: IČO organizácie, príp. rok narodenia 

* Poznámka: Do správy pre prijímateľa pri bankovom prevode uveďte uveďte “Dar” a vaše meno a priezvisko.