Názov "Centrum krízovej pomoci" sme si vybrali kvôli jeho významu - 

Naše hodnoty

Naše projekty nerobíme "od stola", roky pracujeme s ľuďmi, ktorí prišli o domov, načúvame im a nebojíme sa výziev. Rešpektujeme hodnotu človeka a vidíme ju v každom človeku, s ktorým pracujeme. Práve pocit ľudskej hodnoty považujeme za podstatný faktor v procese sociálnej zmeny. Sme charitatívnou organizáciou a humanizmus je našim filozofickým východiskom.

Ľudia, z ktorými pracujeme v našich projektoch v prvom rade potrebujú individuálny prístup, ktorý rešpektuje ich jedinečnosť a zároveň povzbudzuje k uvedomeniu si vlastnej hodnoty a posilneniu sebadôvery. Znamená to, že sociálny pracovník počúva klientove potreby, na ktorých základe spoločne budujú plán ako zmeniť klientovu sociálnu situáciu. Nariadenia a "tlačenie" klienta do rozhodnutí, ktoré za správne považuje iba soc. pracovník vnímame ako nefunkčné a ubližujúce.

Výkon sociálnej práce s ľuďmi je bohužiaľ spojený aj so zneužívaním moci soc. pracovníka nad samotným klientom a práve toto je stav, ktorý nepripúšťame a odmietame. Často menujeme konkrétne služby, ktoré poskytujeme (na jednej strane sme poskytovateľ sociálnych služieb), ale najdôležitejšou "službou" a faktorom podporujúcim zmenu je ľudský kontakt, partnerský prístup a vzťah. Práve vzťah sociálneho pracovníka a klienta je veľmi krehkou súčasťou našej práce, vyžaduje si množstvo úsilia a zároveň aj zodpovednosti. 


Cieľ, poslanie a vízia

 

Dlhodobým cieľom je poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre ľudí bez domova pre čo najširší počet ľudí a vytvárenie nových služieb podľa potrieb ľudí bez domova v Bratislave.

Poslaním občianskeho združenia Centrum krízovej pomoci je prispievať svojou činnosťou k zvyšovaniu a stabilizácii kvality života ľudí bez domova, podieľať sa na tvorbe koncepčných prístupov k cieľovej skupine a vytvárať nové štandardy v práci s ľuďmi bez domova.

Víziou Centrum krízovej pomoci je rozvíjanie existujúcich projektov a tvorba nových projektov, ktoré pokryjú nedostatočné množstvo služieb pre ľudí bez domova. Samozrejmosťou je neustále skvalitňovanie existujúcich služieb, spolupráca a publikačná činnosť v danej oblasti. Intenzívne pracujeme s verejnosťou a tým zvyšujeme akceptáciu ľudí bez domova v spoločnosti. 

         

Sociálne služby

 

Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií. Štát prostredníctvom nich podporuje sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Zameranie sociálnych služieb:

  • prevencia vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie jednotlivca, rodiny alebo komunity,

  • zachovanie, obnova alebo rozvoj schopnosti jednotlivca viesť samostatný život,

  • podpora začlenenia jednotlivca do spoločnosti,

  • prevencia sociálneho vylúčenia,

  • riešenie krízovej sociálnej situácie jednotlivca a rodiny. 

Súčasťou podpory sociálneho začlenenia osôb v nepriaznivých sociálnych situáciách je aj problematikasociálne vylúčených spoločenstiev . V rámci tejto pôsobnosti ministerstvo koordinuje štátnu politiku, vypracováva stratégie a koncepčné materiály, analýzy a legislatívne zámery a koordinuje politiky s inými relevantnými oblasťami v záujme sociálnej integrácie sociálne vylúčených spoločenstiev. Vypracúva aj návrhy právnych predpisov v oblasti rozvoja životných podmienok sociálne vylúčených spoločenstiev.

 

Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie .

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a sú financované zo štátneho rozpočtu.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytujú obecné a mestské úrady a financujú sa z rozpočtu miest a obcí.

Pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa neposkytujú do cudziny.

Sociálne vylúčené spoločenstvá

 

Za sociálne vylúčené spoločenstvo možno považovať sídelnú komunitu, ktorá zotrváva v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite je zotrvávanie skupiny fyzických osôb s podobnými sociálnymi znakmi v priestore vymedzenom napr. vchodom bytového domu, ulicou, mestskou časťou, obcou alebo v lokalite mimo územia obce bez základnej občianskej vybavenosti.

Koncentrovanou a generačne reprodukovanou chudobou sa spravidla rozumie dlhodobo pretrvávajúca nepriaznivá sociálna situácia skupiny fyzických osôb z dôvodu súčasného výskytu negatívnych javov, ktorými sú najmä vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti, hmotná núdza, nízka úroveň vzdelanosti, nedostatočné hygienické návyky, nedostupnosť tovarov a služieb, výskyt sociálnopatologických javov a vysoká tolerancia k nim.

Sociálne vylúčené spoločenstvá sú definované relatívne široko a kladú si za cieľ podchytiť všetky marginalizované skupiny občanov žijúcich koncentrovane vo vymedzenom teritóriu. Za takéto skupiny možno považovať rómske mestské getá a getá tvorené bezdomovcami, marginalizované rómske komunity, t.j. všetky osady definované v Atlase rómskych komuní

Formy poskytovanej sociálnej služby

Sociálna služba sa môže poskytovať ambulantnou, terénnou, pobytovou alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa osoba zdržiava.

  • Ambulantná sociálna služba sa poskytuje osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. Miestom poskytovania ambulantnej sociálnej služby môže byť aj zariadenie.
  • Terénna sociálna služba sa poskytuje osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí. Možno ju poskytovať aj prostredníctvom terénnych programov, ktorých cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu osoby, rodiny a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii.
  • Pobytová sociálna služba sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie, a to buď ako celoročná alebo ako týždenná sociálna služba. Maloletému dieťaťu možno pobytovú sociálnu službu poskytnúť len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, osobe pozbavenej spôsobilosti na právne úkony len s písomným súhlasom osoby, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.

Poskytovanie terénnej sociálnej služby alebo ambulantnej sociálnej služby má prednosť pred pobytovou sociálnou službou. Ak však terénna sociálna služba alebo ambulantná sociálna služba nie je vhodná, účelná alebo dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu osoby, poskytuje sa pobytová sociálna služba. Pri pobytovej sociálnej službe má prednosť týždenná pred celoročnou.

Osoba má právo na výber formy poskytovanej sociálnej služby, ktoré musí byť dodržané bez ohľadu na pravidlá prednosti popísané v predchádzajúcom odseku.

Sociálnu službu možno poskytovať aj inou formou, najmä telefonicky alebo s použitím telekomunikačných technológií, ak je to účelné.

 

 


1. ročník Neodcudzuj

04.09.2015 19:28

Dňa 19.11.2014 v Bratislave sa uskutočnil 1. ročník NEODCUDZUJ ktorý bol venovaný pre Špeciálnu základnu školu deti s autizmom na Hálkovej 54, Bratislava - Nové mesto . 1.Ročník sa uskutoční na Vajnorskej 21 v Bratislave kultúrnom dome. Akcia sa začínala 18:30 do 20:00 hod. Vystúpili nám: urban ethnic crew, Peter Śesták a Tomáš Peško klavír 
 

Spoznaj svoju metropolu

01.09.2015 17:15
Dobrý deň, 18.3.2015 sme organizovali výlet Spoznaj svoju metropolu .Naše občianske združenie Som Kto Som sa postará o príjemný deň v priamo v otočnej Altitude Restaurant kde deti zažijú skutočný zážitok s 360% výhľadom obklopeným kultom panorámy metropoly Slovenska. Je tam vybavená prezentácia...

 


Anketa

Páčia sa Vám naše stránky

áno
90%
60

nie
10%
7

Celkový počet hlasov: 67


Ďakujeme za desing projektov 

 


Hládame dobrovoľníkov a členov ..

 

Dobrovoľníctvo 
KOHO HĽADÁME?
V rámci dobrovoľníckeho programu hľadáme ľudí, ktorí by boli ochotní robiť jednu alebo viaceré z uvedených aktivít:
• Pracovať s ľuďmi, ktorí nemajú strechu nad hlavu
• navštevovanie opustených starých ľudí na ulici a podávať im teplé jedlo a pod.
• vzájomné spolupracovať a zapájať sa do rôznych činnosti sociálnej práce
• organizovanie umeleckých vystúpení pre našich klientov;
• organizovanie výletov a voľnočasových aktivít;

ČASOVÁ NÁROČNOSŤ:
• 1-3 hodiny týždenne.

POŽIADAVKY NA DOBROVOĽNÍKA:
• zanietenie a chuť pracovať s ľuďmi;
• bezúhonnosť;
• možnosť pravidelnej spolupráce;


ČO PONÚKAME?
• zážitky a skúsenosti
• pocit zmysluplne stráveného času
• ďalšie určité výhodné benefity

V prípade záujmu o zapojenie sa do nášho dobrovoľníckeho programu, 

kontaktujte prosím na email. 

 

 


 


Stáli medialný pártneri 

 

Július Banda 


Bezdomovectvo je vážny sociálny problém. Veľa ľudí však pred ním zatvára oči. Stačí, aby sme sa lepšie pozerali.