Centrum krízovej pomoci 

Občianske združenie Som Kto Som vzniklo z iniciatívy odchovancov  detských  domovov zo Slovenska a ich kamarátov v roku 2014. Chceme pomôcť  transformácii rómskych osád na rodinné typy, pomoc chovancom z detských domovov, adaptačný proces, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí  nielen pre rómske rodiny. Naším poslaním je presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a vytvárať ľuďom príležitosti na jej skvalitňovanie smerom k väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí. Tieto hodnoty v spoločnosti rozvíjame aj prostredníctvom vlastných projektov, zameraných na posilňovanie tolerancie, spravodlivosti, slobody a vzájomného rešpektu v spoločnosti.

 

Informácia pre verejnosť dňa 02.2.2018 sa zišlo valné zhromaždenie o.z. Som Kto Som sa zmeniť názov na Centrum krízovej pomoci ktoré si zmenu podali na MVSR pod číslom spisu- VVS1-900/90-44202  

 

Našimi prioritnými oblasťami pôsobenia sú:

 

1.  Ľudské práva a slobody 

2.  Dobre spravovaná spoločnosť, demokracia a právny štát

3.  Kritické myslenie a participácia

4.  Európa – vytváranie spoločného priestoru

štatutár organizácie 

Tomáš Peško 

Centrum krízovej pomoci nezisková organizácia  avšak štátny rozpočet nepokryje všetky naše potreby a preto sa obraciame na všetkých ľudí dobrej  vôle, ktorí sú nám ochotní pomôcť, či už materiálne alebo finančne. Vaša pomoc prispeje k zlepšeniu podmienok občianskeho združenia na realizáciu projektov pre pomoc zlepšovať podmienky a priority Centra krízovej pomoci. V prípade, že nás chcete podporiť a uvažujete o finančnej pomoci nášmu Centrum krízovej pomoci, taj je tu číslo účtu SK28 0200 0000 0033 5004 2853 na ktorý môžete poslať príspevok. Poprosíme Vás, aby ste sa s nami skontaktovali telefonicky, alebo mailom, aby sme Vám mohli aj verejne vysloviť poďakovanie a zverejniť Vašu podporu či pomoc na našej webovej stránke. Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našej práci. Bez Vás by bola realizácia našich aktivít v prospech len stavaním si vzdušným zámkov

   . 

 

 

Názov "Centrum krízovej pomoci" sme si vybrali kvôli jeho významu - 

Naše hodnoty

Naše projekty nerobíme "od stola", roky pracujeme s ľuďmi, ktorí prišli o domov, načúvame im a nebojíme sa výziev. Rešpektujeme hodnotu človeka a vidíme ju v každom človeku, s ktorým pracujeme. Práve pocit ľudskej hodnoty považujeme za podstatný faktor v procese sociálnej zmeny. Sme charitatívnou organizáciou a humanizmus je našim filozofickým východiskom.

Ľudia, z ktorými pracujeme v našich projektoch v prvom rade potrebujú individuálny prístup, ktorý rešpektuje ich jedinečnosť a zároveň povzbudzuje k uvedomeniu si vlastnej hodnoty a posilneniu sebadôvery. Znamená to, že sociálny pracovník počúva klientove potreby, na ktorých základe spoločne budujú plán ako zmeniť klientovu sociálnu situáciu. Nariadenia a "tlačenie" klienta do rozhodnutí, ktoré za správne považuje iba soc. pracovník vnímame ako nefunkčné a ubližujúce.

Výkon sociálnej práce s ľuďmi je bohužiaľ spojený aj so zneužívaním moci soc. pracovníka nad samotným klientom a práve toto je stav, ktorý nepripúšťame a odmietame. Často menujeme konkrétne služby, ktoré poskytujeme (na jednej strane sme poskytovateľ sociálnych služieb), ale najdôležitejšou "službou" a faktorom podporujúcim zmenu je ľudský kontakt, partnerský prístup a vzťah. Práve vzťah sociálneho pracovníka a klienta je veľmi krehkou súčasťou našej práce, vyžaduje si množstvo úsilia a zároveň aj zodpovednosti. 


Cieľ, poslanie a vízia

Dlhodobým cieľom je poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre ľudí bez domova pre čo najširší počet ľudí a vytvárenie nových služieb podľa potrieb ľudí bez domova v Bratislave.

Poslaním občianskeho združenia Centrum krízovej pomoci je prispievať svojou činnosťou k zvyšovaniu a stabilizácii kvality života ľudí bez domova, podieľať sa na tvorbe koncepčných prístupov k cieľovej skupine a vytvárať nové štandardy v práci s ľuďmi bez domova.

Víziou Centrum krízovej pomoci je rozvíjanie existujúcich projektov a tvorba nových projektov, ktoré pokryjú nedostatočné množstvo služieb pre ľudí bez domova. Samozrejmosťou je neustále skvalitňovanie existujúcich služieb, spolupráca a publikačná činnosť v danej oblasti. Intenzívne pracujeme s verejnosťou a tým zvyšujeme akceptáciu ľudí bez domova v spoločnosti. 

Odchovanci detských domovov po odchode do reálneho života často netušia, ako sa vyrovnávať s dennými starosťami a prekážkami, ktoré sa iné deti učia riešiť od svojich rodičov. Vytvorili preto pre nich školiaci program s témami z bežných životných situácií, pri ktorých často zlyhávajú. Ľudia z praxe im na školení ukážu a poradia, ako si hľadať prácu, ako napísať životopis, ako hospodáriť s mesačným rozpočtom určeným na zaplatenie ubytovania a stravy či ako ušetriť istú sumu peňazí. „Témami programu sú aj zodpovedné rodičovstvo a rola otca a matky, vybavovanie potrebných záležitostí na úrade, ale aj sebapoznávanie a komunikácia, ktorú vedie psychológ. Odchovanci detských domovov totiž majú často malú sebadôveru a neveria si, že môžu získať nejaké pracovné miesto. Treba ich podporiť,“ 

 

 

 

 

 

 

Hlavná činnosť OZ Centrum krízovej pomoci

 

Celoročná zbierka trvanlivých potravín 

Potravinová pomoc odchovancov detských domovov a sociálne slabším rodinám v kríze a pomoci 

Spolupráca s Centrum pre pomoc v núdzi

Organizovanie športových a kultúrnych aktivít 

Anketa

Páčia sa Vám naše stránky

áno 46 92%
nie 4 8%

Celkový počet hlasov: 50

OZ Centrum krízovej pomoci 

Predmet činnosti 

 

-riešenie vzniku nezamestnanosti,

-vybavovanie prechodného ubytovania,

-pomoc pri vyhotovení rôznych dokumentov.

-Starostlivosť o odchovancov z detských domovov, občanov bez domova a problémovú mládež,

-organizuje spoločenské, kultúrne a športové podujatia

-vypracúva posudky k rôznym projektom, analýzam a návrhom, ako aj odborné stanoviská k relevantným problémom a ich riešeniam, 

-vykonáva dobrovoľnú činnosť formou reklamy pre občianske združenie Som Kto Som zabezpečuje výdaj stravy, oblečenia s pomocou sponzorov a dobrovoľného príspevku vytváranie materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie života sociálne a zdravotne znezvýhodnených občanov